Rok u kome se može zahtevati poništenje rušljivog ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Rok u kome se može zahtevati poništenje rušljivog ugovora

Pravo da se zahteva poništenje rušljivog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog rušljivosti, odnosno od prestanka prinude, a u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od dana zaključenja ugovora.

I z o b r a z l o ž e n j a:
Članom 103. Zakona o obligacionim odnosima je propisano da ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima je ništav ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo. Članom 111. istog zakona je propisano da je ugovor rušljiv kad ga je zaključila strana ograničeno poslovno sposobna, kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana, kao i kad je to ovim zakonom ili posebnim propisom određeno. Članom 117. ZOO-a je propisano da pravo zahtevati poništenje rušljivog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog rušljivosti, odnosno od prestanka prinude. Stavom 2. je propisano da to pravo u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od dana zaključenja ugovora.
Suprotno žalbenim navodima tužilje, pravilno prvostepeni sud nalazi da u konkretnom slučaju nema osnova za ništavost međusobnih sporazuma bračnih drugova, kao i izjave o ustanovljenju doživotnog plodouživanja na predmetnom objektu, jer isti nisu u suprotnosti sa zakonom i dobrim običajima. Činjeničnim navodima se ukazuje na razloge rušljivosti predmetnih sporazuma, odnosno da su isti dati u zabludi i pod pretnjom, što bi u slučaju njihove opravdanosti, a koju tužilja tokom ovog postupka nije dokazala, vodilo rušljivosti navedenih ugovora i izjave. Međutim, imajući u vidu da je rok koji je propisan članom 117. ZOO-a od jedne godine za poništaj bračnih sporazuma i izjave pa do podnošenja tužbe, protekao, to je tužilja izgubila pravo da traži njihov poništaj. Zbog iznetog pravilno je prvostepeni sud tužbeni zahtev tužilje odbio kao neosnovan.

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž.1828/13 od 19. II 2014)