Rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana

STANARSKO PRAVO

Rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana

U slučaju smrti zakupca stana, lica koja su ostala u stanu dužna su da zakupodavca obaveste o smrti zakupca najkasnije u roku od 60 dana, a zakupodavac je dužan da u roku od 30 dana zaključi ugovor o zakupu stana, odnosno odredi lice koje će biti zakupac stana, a ako to ne učini zainteresovano lice može podneti predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)