Raspolaganje zajedničkom imovinom bračnih drugova

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Raspolaganje zajedničkom imovinom bračnih drugova

Kada jedan bračni drug zaključuje ugovor koji za predmet ima nepokretnost stečenu u braku, postoji pretpostavka da to čini uz saglasnost drugog bračnog druga, koja saglasnost može biti izražena usmeno ili prećutno, budući da Porodični zakon ne propisuje formu takve saglasnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)