Prekid parničnog postupka i pobijanje poravnanja

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka i pobijanje poravnanja

Kada se između stranaka vodi parnični postupak po tužbi tužilje protiv tuženih radi predaje nepokretnosti na kojima je tužilja vlasnik na osnovu sudskog poravnanja nema mesta prekidu navedenog postupka do okončanja parničnog postupka radi poništaja poravnanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)