Pravo na zabranu diskriminacije

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na zabranu diskriminacije

Nije bilo kršenja prava iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i člana 1. Protokola broj 12. uz ovu konvenciju kada se apelant neosnovano pozvao na kršenje navedenog prava i praksu Evropskog suda za ljudska prava, pri čemu iz osporenih odluka ne proizlazi da je apelant u predmetnim postupcima na bilo koji način bio diskriminisan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)