Pravo na zabranu diskriminacije

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na zabranu diskriminacije

Nije povrijeđeno apelanticino pravo na zabranu diskriminacije iz člana II/4 Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u vezi s pravima iz člana II/3f) i k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. ove konvencije i člana 1. Protokola broj 1 uz ovu konvenciju, kao i člana 1. Protokola broj 12 uz ovu konvenciju, jer apelantica nije ponudila dokaze i argumente iz kojih proizlazi da je bila različito tretirana u odnosu na druge osobe u analognoj situaciji, niti je u konkretnom slučaju primjena zakona bila proizvoljna ili diskriminirajuća.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)