Pravo na pristup sudu

UPRAVNO PRAVO

Pravo na pristup sudu

Pravo na pristup sudu, kao segment prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava RS, podrazumeva i to da nadležni upravni organ omogući licu o čijem pravu raspravlja da iznese sve činjenice i dokaze na kojima zasniva zahtev, pri čemu organ ne sme dozvoliti da neznanje i neukost tog lica bude na štetu prava koje mu po zakonu pripada.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)