Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu

U okolnostima konkretnog slučaja, kod nesporne činjenice da je apelant na dan 30. aprila 1991. godine bio nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu i da je zahtjev za njegov povrat podnio blagovremeno, organi uprave i Kantonalni sud, primjenjujući član 3. st. 1. i 2. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, došli su do proizvoljnog zaključka da apelantu ne pripada pravo na povrat predmetnog stana iz razloga koji su mogli biti osnov za otkaz ugovora o korištenju stana shodno Zakonu o stambenim odnosima i o čemu je moglo biti odlučeno jedino po tužbi davaoca stana pred nadležnim sudom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)