Pravno-politički pojam oružanih sukoba

UDK: 341.32
327.5
355.01

PRAVNO-POLITIČKI POJAM ORUŽANIH SUKOBA
Doc. dr Mirza Čaušević, Sveučilište/Univerzitet „Vitez,“ Vitez, Pravni fakultet.

Rezime: Autor u radu razmatra pravno-politički pojam oružanih sukoba i daje pregled osnovnih karakteristika istih; da bi nakon toga, vrlo sumarno objasnio vrste oružanih sukoba, polazeći od Huge Grocijusa pa do najsavremenijih dana. Posebnu pažnju autor obraća na rat, upotrebu oružane sile, koja ne vodi do rata, te pritom obraća pažnju na stavove autora sa prostora bivše zajedničke države. Nakon toga, pravi klasifikaciju vrsta nasilnih sredstava, prevashodno imajući u vidu: retorziju, represaliju i sam rat. U skladu sa tim, autor se bavi i pitanjem zabrane rata, kako iz aspekta Društva naroda, Pariškog ugovora, kao i samih stavova Ujedinjenih nacija.
Ključne reči: pravno-politički pojam oružanog sukoba, nasilna sredstva, retorzija, represija i rat.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)