Pravna dejstva rešenja donetog u postupku prinudnog otkupa i prodaje akcija

UDK: 347.728.2(497.11)

PRAVNA DEJSTVA REŠENJA DONETOG U POSTUPKU PRINUDNOG OTKUPA I PRODAJE AKCIJA
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Predmet referata je analiza pravnih dejstava vanparničnog rešenja o utvrđenoj ceni akcija koja pripada akcionarima čije su akcije bile predmet prinudnog otkupa, odnosno prodaje. U tom kontekstu je obrađeno sporno pravno pitanje o povezanosti i odnosu između rešenja vanparničnog suda i parnične presude kojom se nalaže isplata utvrđene cene akcija po vanparničnom rešenju. Izvršena je analiza obaveznog i mogućeg stranačkog učešća u vanparničnom i parničnom postupku, te pravnog položaja otkupioca akcija i kontrolnog akcionara u tim postupcima. Razmotrena su pravna dejstva vanparničnog rešenja prema akcionarima koji nisu učestvovali u postupku njegovog donošenja, kao i obaveza isplate tim rešenjem utvrđene cene akcija od strane otkupioca akcija i kontrolnog akcionara. O svim pitanjima zauzeti su pravni stavovi autora iskazani u predloženim zaključcima referata.

Ključne reči: prinudni otkup akcija; prinudna prodaja akcija; prodajna i otkupna cena akcija; pravna dejstva vanparničnog rešenja; pravni položaj otkupioca i kontrolnog akcionara.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)