Povreda principa in dubio pro reo

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Povreda principa in dubio pro reo

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. st. 1. i 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud donio osporenu presudu bez poštovanja pravnog stava Ustavnog suda izraženog u Odluci AP 2635/09 od 28. septembra 2012. godine, odnosno kada u postupku nije dato logično i uvjerljivo obrazloženje da je optužba dokazala apelantovu krivicu za predmetno krivično djelo, nego obrazloženja presuda ostavljaju razumnu sumnju o apelantovoj krivici.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)