POVODOM AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDABA ČLANA 37. ST. 1-3, STAV 4. TAČKA 4) I ČLANA 147. ZAKONA O RADU

NEDOUMICE

RADNO PRAVO

UDK: 349.22:331.106.27(497.11)
COBISS.SR-ID 57585417

POVODOM AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDABA ČLANA 37. ST. 1-3, STAV 4. TAČKA 4) I ČLANA 147. ZAKONA O RADU1)

* Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Autentično tumačenje se odnosi na primenu prava. Pošto se njime stvara nova pravna norma, njen sadržaj mora da odgovara smislu teksta norme zakona odnosno drugog opšteg akta na koji se ovo tumačenje odnosi. U radu je data normativna analiza autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu sa stanovišta odgovora na pitanje da li je sačuvana zaštita pravne sigurnosti sa stanovišta njegovog odnosa sa ovim normama Zakona o radu.
Ključne reči: radni odnos na određeno vreme, novoosnovani poslodavac, promena poslodavca, statusna promena, preuzimanje ugovora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)