Položaj korisnika finansijskih usluga i valutna klauzula koja štiti interes banke

UDK: 336.717.061(497.11)
347.455

POLOŽAJ KORISNIKA FINANSIJSKIHUSLUGA I VALUTNA KLAUZULA KOJA ŠTITI INTERES BANKE
Dr Ana Opačić, docent na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo.

Rezime: Pojedinac kao korisnik finansijskih usluga u današnjoj sferi izuzetno agresivne kreditne politike kojoj je izložen, a uz posedovanje elementarne finansijske pismenosti, neretko se nalazi kao slabija strana u ovom pravnom odnosu. Autor se u radu bavi pitanjem monopolskog položaja banaka koji je rezultirao brojnim kršenjima odredbi Zakona o obligacionim odnosima. Autor ukazuje na problem korišćenja valutnih klauzula u ugovorima o kreditu sa posebnim osvrtom na spornu valutnu klauzulu švajcarskog franka. Danas je pitanje zaštite korisnika finansijskih usluga aktuelizovano posebno zbog kredita vezanih za valutu švajcarskog franka. Naglim skokom ove valute koji je bio praćen, a po nekim indicijama i dodatno izazvan protivpravnim ponašanjem banaka koje su ove kredite plasirale, korisnici su dovedeni do ruba egzistencije i izvesnog gubitka doma u budućnosti, ukoliko se ne preduzmu organizovane mere od strane sektorskog regulatora tj. Narodne banke Srbije. U radu je dat hronološki pregled ovog problema u hrvatskom pravu, sa kritičkim osvrtom na izmene i dopune Zakona o potrošačkom kreditiranju, a u svetlu nove Direktive EU 2014/17/EU.

Ključne reči: korisnik finansijskih usluga, banka, kredit, švajcarski franak, Srbija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)