Penzije

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Penzije

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na ostale aspekte prava na pravično suđenje s obzirom na to da u obrazloženjima osporenih odluka Ustavni sud nije našao proizvoljnost u pogledu primjene materijalnog prava. Takođe, neosnovani su apelantkinjini navodi o diskriminaciji u predmetnom postupku iz člana II/4 Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije u vezi sa pravom na socijalno osiguranje iz člana 9. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, jer je Sporazum, koji je primijenjen u konkretnom slučaju, rezultat ustavne i zakonske regulative penzionog sistema u Bosni i Hercegovini, čijom primjenom je nužno došlo do razlika u pojedinačnim mjesečnim iznosima penzija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)