Osiguranje stečajnog upravnika od odgovornosti za štetu u pravu Republike Srpske

UDK:347.514:347.736/.739(497.6)

OSIGURANJE STEČAJNOG UPRAVNIKA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU U PRAVU REPUBLIKE SRPSKE
Dr sci. Slobodan Stanišić, advokat i vanredni profesor Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta “Apeiron“, Banja Luka.

Rezime: U radu se analiziraju pravna pitanja koja se odnose na građansku odgovornost stečajnog upravnika za štetu koju može pričiniti prilikom izvršavanja svoje funkcije operativnog organa stečajnog postupka1) s posebnim osvrtom na uređenje osiguranja od odgovornosti stečajnog upravnika u pravu Republike Srpske de lege lata i de lege ferenda.

Ključne riječi: stečajni upravnik, odgovornost, šteta, osiguranje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)