O koncesijama u Bosni i Hercegovini, posebno u pravu Republike Srpske (I deo)

UDK: 346.543(497.6)
35.078.6(497.6)

O KONCESIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI, POSEBNO U PRAVU REPUBLIKE SRPSKE (I deo)
Prof. dr Mile Dmičić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Rezime: Koncesijama kao pravnim odnosom između države (koncedenta) i pravnog i/ili fizičkog lica kao preduzetnika (koncesionara) država ustupa pravo korišćenja prirodnog bogatstva, javnog dobra ili vršenja javne službe uz određenu naknadu radi ostvarivanja javnih interesa.
Djelatnosti koje mogu biti ustupljene koncesionaru ne podliježu nekom posebnom ograničenju, a regulišu se pozitivnim propisima svake države. Predmet ugovora se odnosi na one funkcije koje država iz određenih razloga ne može ili neće sama da vrši, te ih, uz naknadu, prenosi na određeno pravno ili fizičko lice. Osnovni cilj je obezbjeđenje kreditne sposobnosti na tržištu kapitala, uspostavljanje funkcionalne tržišne ekonomije i jačanje sposobnosti privrednih subjekata da uspješnije učestvuju u tržišnoj utakmici.

Ključne riječi: Zakon o koncesijama, pojam koncesije, ugovor o koncesiji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)