Novela Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

UDK: 343.272

NOVELA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Institut oduzimanja imovine stečene krivičnim delom smatra se efikasnim sredstvom na planu sprečavanja infiltracije nezakonitih prihoda u legalnu ekonomiju i prevencije organizovanog kriminaliteta i korupcije, a zasnovan je na moralnom principu da niko ne može zadržati korist stečenu kriminalom. Zakonodavac Republike Srbije je tokom aprila 2013. godine doneo novi Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. U međuvremenu su uočeni određeni problemi u praktičnoj primeni tog zakonskog akta, a iskristalisala se i potreba unapređivanja nekih konkretnih sadržaja, zbog čega je već u novembru 2016. godine donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Polazeći od toga, predmet analize u ovom radu biće prevashodno inovirana rešenja zakonodavca u pogledu materijalnih uslova, postupka i organa nadležnih za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom proisteklom iz krivičnog dela.

Ključne reči: imovina stečena krivičnim delom, privremeno i trajno oduzimanje, Jedinica, Direkcija, finansijska istraga, međunarodna saradnja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)