Ništavost odredbi ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost odredbi ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

Apsolutno su ništave odredbe ugovora o kreditu kojim je utvrđeno da banka zadržava pravo da tokom trajanja ugovora prilagođava kamatnu stopu u skladu sa izmenama poslovne politike banke, kao i odredbe da će korisnik kredita sve plative iznose po ugovoru kao što su dugovana glavnica i kamata, otplaćivati po prodajnom kursu banke važećem na dan konkretne otplate.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)