Nasilje u porodici prema Porodičnom zakonu i Krivičnom zakoniku sa posebnim osvrtom na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

UDK: 343.85:343.54/.55(497.11)
343.85:343.62(497.11)

NASILJE U PORODICI PREMA PORODIČNOM ZAKONU I KRIVIČNOM ZAKONIKU SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI
Maja Gluščević, advokatski pripravnik.

Rezime: Pojava sve većeg broja nasilnika i samog nasilja u porodici dovela je Republiku Srbiju do tačke kada se morao doneti nov propis koji će brže, bolje i efikasnije pružiti zaštitu žrtvama nasilja u porodici, pre svega ženama i deci koji su najčešće žrtve nasilja. Povećan broj nasilja i nasilnika, kao i događaja sa smrtnim ishodom, zahtevao je preduzimanje mera i postupaka koji će žrtvama nasilja u porodici odmah, odnosno što efikasnije pružiti zaštitu, po hitnom postupku od strane ovlašćenih organa i to pre svega policije, koja najčešće prva reaguje na prijavu nasilja u porodici, zatim tužioca i centra za socijalni rad, kao tri najvažnija organa u oblasti zaštite žrtava nasilja u porodici. Iako je nasilje u porodici regulisano Porodičnim zakonom i predviđeno kao krivično delo Krivičnim zakonikom, očigledno to nije dovoljno i ne daje pozitivne rezultate u sprečavanju nasilja u porodici, pa je zakonodavac bio primoran da još jednim propisom pokuša da stane na put nasilju i zaštiti porodicu kao najvažniju zajednicu ljudi u jednom društvu.

Ključne reči: Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, nasilje u porodici, nasilnik, žrtve nasilja u porodici, policija, tužilaštvo, centar za socijalni rad.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)