Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

Kada su se u pismenom nalazu i mišljenju članovi komisije veštaka izjasnili da optuženi boluje od hroničnog duševnog oboljenja sa izraženim sumanutim idejama odnosa i halucinatornim obmanama, da nije pod redovnom terapijom od 2013. godine i da u vreme kritičnog događaja nije bio u stanju da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, pri kom nalazu je ostao član komisije na glavnom pretresu i izjasnio se da je jedino moguće lečenje u ustanovi zatvorenog tipa jer se ova vrsta poremećaja ne može lečiti u kratkom vremenskom periodu pri čemu postoji mogućnost da okrivljeni uradi i neko teže krivično delo, osnovano je prema optuženom izreći meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)