KORENI I PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLI

 

Vršnjačko nasilje u školi, uverili smo se nažalost, može imati dramatične i tragične posledice ne samo za učesnike i svedoke nasilja, nego za i celokupno društvo. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja potrebno mnogo stručnog znanja i veštine. Nasilje u školi postalo je krajnje ozbiljan, zastrašujući i urgentni društveni problem, koji se mora rešavati planski, sistemski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, preko škole, policije, sudstva, pa do skupštine i vlade).

Ovaj seminar ima za cilj da se ukaže na prirodu, korene i načine prevencije nasilničkog ponašanja učenika na školskom uzrastu. Zatim, da pruži pomoć učenicima, roditeljima i osoblju škole  u njihovoj borbi protiv nasilja (kako sprečiti nasilje, kako stvoriti dobru klimu u razredu, kako nenasilno rešavati sukobe itd.). A krajnji cilj je da se deca u školi osećaju bezbedno, dobro i zadovoljno.

Kroz predavanje i diskusiju učesnici imaju priliku da ovladaju  teorijskim znanjem o psihološkoj prirodi i uzrocima nasilničkog ponašanja, ali i da se upoznaju veštinama kojima se ono može sprečiti.

 • Uloga društva, medija i porodice i stila vaspitanja u formiranju nasilnih obrazaca ponašanja?
 • Da li se samo represijom i strogim kaznama može iskoreniti vršnjačko nasilje u školi?
 • Koje su efikasne preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja u srednjoj školi najprimerenije i najdelotvornije?
 • Kako razviti kapacitete za nenasilnu komunikaciju, empatiju, emocionalnu inteligenciju, kontrolu besa i druge socijalne veštine?
 • Normativni okvir
 •  Maloletnici i krivična dela sa elementima nasilja
 • Zvanični podaci o krivičnim delima sa elementima nasilja
 • Šta je vršnjačko nasilje?
 • Različiti primeri nasilnih radnji i ponašanja iz sudske prakse
 • Postupanje nadležnih organa prema maloletnicima u sukobu sa zakonom
 • Policija, javno tužilaštvo, nadležni sudovi
 • Uloga škole u sprečavanju i otkrivanju vršnjačkog nasilja
 • Organi starateljstva – uloga sistema socijalne zaštite u pojedinim fazama krivičnog postupka prema maloletnicima

Predavači:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu

 

Održavanje seminara:
2. jun 2023. od 10h do 14h

Mesto održavanja:
Beograd, Kraljevića Marka br. 1
(prostorije IP „Glosarijum“)

 

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.30 – predavanje

13.30 – 14.00 – pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 9.900,00 + PDV.*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata. Napomena: Popusti se ne mogu sabirati. Mole se učesnici da blagovremeno dostave svoja pitanja za predavača.

Prijava za seminar: Koreni i prevencija nasilja u školinasilja u školama

PRIJAVITE SE SADA!