Kaznena sudska taksa

PROCESNO PRAVO

Kaznena sudska taksa

Ako fizičko lice, kao takseni obveznik, ne plati taksu u određenom roku, sud donosi rešenje o izvršenju u kome obavezuje taksenog obveznika da u roku od pet dana od dana prijema rešenja plati dugovanu taksu i kaznenu taksu od 50% od visine takse.

I z o b r a z l o ž e n j a:
Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o sudskim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 28/94 … 106/15) propisano je da se u postupku pred sudovima plaćaju sudske takse po odredbama ovog zakona i Taksene tarife koja je njegov sastavni deo.
Odredbom člana 40. stav 1. navedenog Zakona propisano je da ako fizičko lice, kao takseni obveznik, ne plati taksu u roku određenom u članu 37. ovog zakona, sud u narednih pet dana donosi rešenje o izvršenju u kome obavezuje taksenog obveznika da u roku od pet dana od dana prijema rešenja plati dugovanu taksu i kaznenu taksu od 50% od visine takse i u kome ne određuje sredstvo i predmet izvršenja, i rešenje o izvršenju dostavlja izvršitelju, a u spisu zabeležava da je rešenje dostavljeno izvršitelju. Uz rešenje o izvršenju sud prilaže i dokaz o tome da je taksenom obvezniku dostavljen nalog, odnosno opomena o plaćanju takse. Izvršitelj dostavlja rešenje o izvršenju taksenom obvezniku.
Shodno navedenim zakonskim odredbama Zakona o sudskim taksama, pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo kada je zaključio da postoje uslovi za donošenje pobijanog rešenja, imajući u vidu da izvršni dužnik, kao takseni obveznik, nije platio navedene takse u parničnom predmetu Višeg suda u Nišu 7. P. br. 77/14, u roku određenom u članu 37. ovog zakona.
Stoga su neosnovani žalbeni navodi izvršnog dužnika-taksenog obveznika kojim se ukazuje na nepravilnost pobijanog rešenja, u smislu da je prvostepeni sud prilikom donošenja rešenja nepravedno obavezao istog na plaćanje sudskih taksi u predmetu u kome mu je neosnovano uskraćena naknada adekvatne štete. Takođe su neosnovani žalbeni navodi istog kojim je tražio oslobođenje od plaćanja taksi, jer će na taj način biti ugrožena egzistencija njegove porodice, s obzirom da iz spisa predmeta proističe da je pravnosnažnim rešenjem P. 77/2014 od 23. 2. 2017. godine odbijen zahtev tužioca za oslobođenje od plaćanja takse u ovom predmetu kao neosnovan.

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Gž. 2333/17 od 27. IV 2017)