IP   G L O S A R I J U M  
organizuje jednodnevno savetovanje

OD PRVOG UPRAVNOG STEPENA DO STRAZBURŠKOG MEĐUNARODNOG SUDA
(Pravni lekovi i službena upravno-pravna sredstva)

Datum, vreme i mesto održavanja savetovanja:
7. 3. 2024.
IP „Glosarijum“, Beograd, Kraljevića Marka 1


Predavač:
Prof. dr Zoran Tomić, Pravni fakultet u Beogradu

Prednost rada u manjim grupama: – mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačem, – individualniji pristup,
– efikasniji sistem edukacije, – informisanje o konkretnim problemima i/ili dilemama.

 

Načelno – konačnost i upravna pravnosnažnost
Žalba u upravnom postupku
– postupanje prvostepenog organa po žalbi
– postupanje drugostepenog organa po žalbi: problem procesnog „ping-ponga“

Prigovor u upravnom postupku

Tzv. vanredna upravno-pravna sredstva: kumulativna i alternativna upotreba
– oročenost i neoročenost raspoloživih pravnih puteva
– pravni standardi i pravna sigurnost
– kritičke opaske 

Žalba u upravnom izvršnom postupku

Tužba u upravnom sporu  (u upravno-sudskom postupku)
– protiv konačnog upravnog akta
– protiv konačnog upravnog ćutanja

Prigovor u upravnom sporu

Spor ograničene i spor pune upravno-sudske jurisdikcije
– puna jurisdikcija po tužbi
– puna jurisdikcija kod izvršenja sudskih odluka

Upravno-sudska pravnosnažnost i vanredni upavno-sudski pravni lekovi
– ponavljanje sudskog postupka
– zahtev za preispitivanje sudske odluke pred Vrhovnim sudom
– pitanje kumulativnosti korišćenja

Ustavna žalba protiv pravnosnažne upravno-sudske odluke

Dva praktična slučaja
– deeksproprijacija i građenje na tuđem zemljištu (upravnopravni i građanskopravni elementi)
– javne nabavke, pravna zaštita: stav Vrhovnog suda i stav Ustavnog suda  (upravno-sudski i ustavno-sudski elementi)

Predstavka Evropskom sudu za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
– primena člana 6. EKLJP
– primena člana 13. EKLJP

Zaključci

Okvirna satnica:
10.00 – 11.30 – predavanje
11.30 – 12.00 – pauza
12.00 – 13.00 – predavanje
13.00 – 14.00 – pitanja i odgovori

Svoja pitanja za predavača poslati na mejl glosarijum@glosarijum.rs ili glosarijum@glosarijum.com

 

Cena kotizacije je 12.000,00 + PDV.

*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.

*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.

                                   Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se! 

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja!

Prijava za učešće na savetovanju
OD PRVOG UPRAVNOG STEPENA DO STRAZBURŠKOG MEĐUNARODNOG SUDA

Prijava za savetovanje
Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: OD PRVOG UPRAVNOG STEPENA DO STRAZBURŠKOG MEĐUNARODNOG SUDA, 7. 3. 2024. IP „Glosarijum“, Beograd, Kraljevića Marka 1
Kontakt telefon:
Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.