JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

prestanak radnog odnosa

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
24.  7.  2023.
IP „Glosarijum“,
Kraljevića Marka br. 1

Predavači:

– Dr Nataša Zavođa, Ministarstvo kulture
Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

T E M E:

 • Prestanak radnog odnosa
  (Zakon o radu kao opšti radnopravni zakon; konvencije MOR-a;  razlozi za prestanak radnog odnosa; prestanak radnog odnosa
  nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca; prestanak radnog odnosa istekom roka na koji je zasnovan-radni odnos zasnovan
  na određeno vreme – član 37. Zakona o radu; prerastanje radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme i sudska praksa)
 • Prestanak radnog odnosa kad zaposleni napuni 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja
  (prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – član 18. stav 1. tač. 1. i 2. važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranja;
  uslovi za sticanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju – čl. 19-20. navedenog zakona; invalidska penzija)
 • Prestanak radnog odnosa sporazumom između zaposlenog i poslodavca
 • Prestanak radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog
 •  Prestanak radnog odnosa na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg  od 18 godina života
  (zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18 godina; zaštita omladine – čl. 80-88. Zakona o radu)
 • Prestanak radnog odnosa smrću zaposlenog i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom
 • Prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca
  (razlozi za otkaz; skrivljeno ponašanje zaposlenog; nepostojanje opravdanog razloga za otkaz u smislu člana 179. Zakona o radu)
 • Postupak pre prestanka radnog odnosa
  (pisano obaveštenje poslodavca i upozorenje poslodavca na postojanje razloga za otkaz, rok zastarelosti, dostavljanje akta
  o otkazu ugovora o radu, formalnost akta i obaveza poštovanja rokova, izjašnjenje zaposlenog i eventualno  sindikata na
  dostavljeno upozorenje, obaveze poslodavca)
 • Nezakonit prestanak radnog odnosa i njegove pravne posledice
  (primeri iz sudske prakse)
 • Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.00 – predavanje

13.00 – 14.00 – pitanja i odgovori

Prednost rada u manjim grupama:

– mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačem,

– individualniji pristup,

– efikasniji sistem edukacije,

– informisanje o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Svoja pitanja za predavača poslati na mejlglosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave .

 

Cena kotizacije je 10.900,00 + PDV.

*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.

*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.

                                   Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se! 

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.
Prijava za učešće na savetovanju PRESTANAK RADNOG ODNOSA