Forma ugovora o preuzimanju duga

OBLIGACIONO PRAVO

Forma ugovora o preuzimanju duga

Ugovor o preuzimanju duga mora biti sačinjen u formi koja važi za sastavljanje osnovnog ugovora.

I z o b r a z l o ž e n j a:
Na osnovu člana 446. stav 1. ZOO zaključen je ugovor o preuzimanju duga. Preuzimanje duga je ugovor između dužnika i trećeg lica kojim treće lice prima na sebe dug tog dužnika. Da bi ugovor starog i novog dužnika imao dejstvo i prema poveriocu, potrebno je da i on pristane na preuzimanje duga. Zakon ne određuje formu u kojoj se mora zaključiti ugovor o preuzimanju duga. Ali, ako je zakonom propisana forma za osnovni posao, onda i ugovor o preuzimanju duga mora biti sačinjen u toj formi. Za ugovor o zajmu koji je zaključen između tužioca i zajmoprimca D. D. zakonom nije propisana posebna forma, te stoga ni ugovor o preuzimanju duga u konkretnom slučaju nije trebalo da se zaključi u posebnoj formi. Odredbom člana 448. stav 1. ZOO preuzimanjem duga preuzimalac stupa na mesto pređašnjeg dužnika, ovaj se oslobađa obaveze i prema stavu 3. istog člana između preuzimaoca i poverioca postoji ista obaveza koja je dotle postojala između pređašnjeg dužnika i poverioca.

(Presuda Višeg suda u Požarevcu, 2 Gž 936/14 od 16. IX 2014)