Izdvajanje zapisnika i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Izdvajanje zapisnika i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Pre donošenja rešenja o izdvajanju zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija koji se odnosi i na plac na kome se te nepokretnosti nalaze neophodno je precizno utvrditi da li se šljivik u kome je izvršen pretres nalazi u sklopu dvorišta, a koji se ne može podvesti pod stan ili drugu prostoriju niti se radi o placu na kome se nalazi kuća čiji je optuženi držalac.

Samovlašće

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Samovlašće

Postoje svi elementi krivičnog dela samovlašće, kada se, i pored izrečene sudske zabrane, okrivljeni koristio pravom službenosti prolaza preko imanja privatnog tužioca, u kom slučaju je postupao sa umišljajem, pri čemu je bio svestan svoga dela i hteo njegovo izvršenje.

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada je okrivljeni ometao službena lica u vršenju službene dužnosti, koja se odnosila na pretres stana okrivljenog po naredbi suda, na način naveden u izreci presude, tada za postojanje krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM, nije bitno da li su ispunjeni zakonski uslovi za izvršenje službene radnje u vidu pretresanja stana okrivljenog.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepena presuda nema razloga o odlučnim činjenicama i razloga o oceni izvedenih dokaza kada je u toku postupka obavljeno prvo veštačenje od strane veštaka pojedinca a potom od strane komisije veštaka iz ustanove koji dokazi se nabrajaju u obrazloženju presude da su izvedeni tokom postupka, ali u razlozima kojima pravda presudu prvostepeni sud ne pominje, ne obrazlaže a samim tim i ne ceni nalaz i mišljenje veštaka pojedinca, već prepisuje deo nalaza i mišljenja komisije veštaka ustanove i na njemu zasniva odluku ne obazirući se na prethodno veštačenje i okolnost da se ne radi o istovetnim nalazima i mišljenjima veštaka iz iste oblasti, sa istim predmetom veštačenja.

Imovinskopravni zahtev

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Imovinskopravni zahtev

Ako je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja iz člana 163. KZ, postoji obaveza okrivljenog da oštećenom na ime imovinskopravnog zahteva isplati iznos od … po osnovu neplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Sporovi za zaštitu i upotrebu žiga

AUTORSKO PRAVO

Sporovi za zaštitu i upotrebu žiga

Sporovi koji se odnose na zaštitu i upotrebu žiga ne mogu se voditi po odredbama kojima su regulisani sporovi male vrednosti.

Prevara

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prevara

Za postojanje bitnih elemenata krivičnog dela prevara potrebno je da bude pouzdano dokazana namera optužene za pribavljanje protivpravne imovinske koristi, a imajući u vidu konkretan slučaj da postoji prevarna namera na strani optužene u vreme zaključenja predmetnih predugovora.

1 2 3 869