Pravni položaj savetnika za zaštitu prava pacijenata

UDK: 342.726:616-052(497.11)
614.253.83(497.11)

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA
Prof. dr Velisav Marković, vanredni profesor, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija iz Valjeva, Univerzitet Singidunum.
Milorad Marjanović, saradnik u nastavi, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija iz Valjeva, Univerzitet Singidunum.

Rezime: Zaštitu prava pacijenata obezbeđuje lokalna samouprava, određivanjem lica koje obavlja poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata i obrazovanjem Saveta za zdravlje. Savetnik pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata prilikom pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, visokoškolskim ustanovama zdravstvene struke koji obavljaju zdravstvenu delatnost i drugim pravnim licima koja obavljaju određene poslove iz zdravstvene delatnosti.
U radu autori predstavljaju pravni položaj savetnika za zaštitu prava pacijenata u pravu Srbije, uporednopravna rešenja, dosadašnje rezultate savetnika pacijenata grada Valjeva i predlažu mere za unapređenje njegovog položaja, odnosno mere za unapređenje ostvarivanja prava pacijenata.

Ključne reči: prava pacijenata, zaštita prava pacijenata, savetnik za zatitu prava pacijenata, Savet za zdravlje.

Zamena novčane kazne kaznom zatvora

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zamena novčane kazne kaznom zatvora

Ako osuđeni plati samo deo novčane kazne, sud će ostatak kazne zameniti kaznom zatvora, a ako osuđeni isplati ostatak novčane kazne, izvršenje kazne zatvora će se obustaviti, a kazna zatvora po rešenju o zameni novčane kazne ne može biti obuhvaćena jedinstvenom kaznom zatvora.

Nepostojanje prekoračenja optužbe i povrede identiteta optužbe i odbrane

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepostojanje prekoračenja optužbe i povrede identiteta optužbe i odbrane

Time što je zastupnik javne optužbe izmenio optužnicu u pogledu pravne kvalifikacije te okrivljenom umesto produženog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge stavio na teret izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge, koje je izvršeno u dužem vremenskom trajanju uz višestruko ponovljeno krivično delo, bez izmene činjeničnog opisa krivičnog dela kako je prihvaćeno bez izmena od strane prvostepenog suda, nije povređen identitet optužbe i presude.

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne obaveze koja se odnosi na zabranu pušenja za vreme rada

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne obaveze koja se odnosi na zabranu pušenja za vreme rada

Zaposlenom može biti otkazan ugovor o radu zbog nepoštovanja radne obaveze koja se odnosi na zabranu pušenja u svim otvorenim i zatvorenim prostorima koje preduzeće koristi za obavljanje svojih delatnosti, kao i u vozilima u njihovom vlasništvu.

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora moraju biti iskazani u obračunskoj listi za sve zaposlene, a visina tih naknada mora biti određena linearno za sve zaposlene, tj. mora biti isplaćena svim zaposlenima u istom iznosu, bez obzira na stručnu spremu, zvanje i radno mesto.

Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Bez obzira što su tokom glavnog pretresa ispitani predloženi svedoci, saslušani veštaci, izvršen uvid u predloženu dokumentaciju izvršenje produženog krivičnog dela obljuba sa detetom na način kako je opisan u optužnici je doveo do uznemirenja javnosti, koje i dalje traje i takvog je intenziteta da može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Poresko oslobođenje za kupovinu stana

UPRAVNO PRAVO

Poresko oslobođenje za kupovinu stana

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu, pod uslovom da je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Naknada štete zbog nezakonitog rada pravnog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog rada pravnog lica

Nezakonitim radom organa smatra se postupanje suprotno zakonu, drugom propisu ili opštem aktu, kao i propuštanje da se zakon, drugi propis ili opšti akt primeni, a nepravilnim radom se smatra činjenje ili nečinjenje protivno uobičajenom ili propisanom načinu obavljanja delatnosti koje šteti pravu ili interesima nekog lica.

1 2 3 712