Premeštaj osuđenog u toku izvršenja mere bezbednosti medicinskog tipa

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Premeštaj osuđenog u toku izvršenja mere bezbednosti medicinskog tipa

Specijalna zatvorska bolnica je ovlašćena da podnese predlog za premeštaj osuđenog koji je strani državljanin prema kome je izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u drugu ustanovu zatvorenog tipa, kada postoje nemedicinski razlozi.

Pravo na naknadu zarade po osnovu privremene spriječenosti za rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo na naknadu zarade po osnovu privremene spriječenosti za rad
Za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, osiguranik mora da ima staž osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida ili četiri mjeseca sa prekidima u poslednjih 12 mjeseci prije početka korišćenja tog prava.

Pravo osiguravača na regres isplaćene štete

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo osiguravača na regres isplaćene štete

Osiguravač koji naknadi štetu trećim licima ima pravo regresa, potpunog ili delimičnog, od lica koje je skrivilo štetu ili doprinelo nastanku štete, kao i od njihovog osiguravača.

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

UPRAVNO PRAVO

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

Nakon stupanja na snagu Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama (1. maja 2006. godine), nije dozvoljeno bilo kakvo raspolaganje imovinom koja je po odredbama ovog zakona predmet vraćanja, niti zasnivanje hipoteke, zaloge ili zakupa na toj imovini.

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

Za računanje roka od 24 časa za podnošenje prigovora na odluku o proglašenju izborne liste relevantan je dan kada je odluka koja se prigovorom osporava doneta, a ne dan kada je ta odluka objavljena, ili dostavljena kome od učesnika u izbornom postupku, ili dan eventualnog saznanja za donetu odluku.

Naknada štete u obliku rente zbog smanjenja radne sposobnosti

RADNO PRAVO

Naknada štete u obliku rente zbog smanjenja radne sposobnosti

Naknada u obliku rente ne dosuđuje se zato što je smanjena radna sposobnost, već zbog zarade koju oštećeni ne može da ostvaruje zbog smanjene radne sposobnosti (potpune ili delimične nesposobnosti za rad).

1 2 3 777