Category Archives for "Krivično pravo"

Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Kada se oštećeni, koji nije bio na dužnosti, u civilnom odelu sa značkom u ruci jasno legitimisao da je pripadnik policije i da zahteva da se tuča ispred kafića prekine, pa ga nakon toga okrivljeni udari rukom i nogom u predelu glave i tela i nanese mu lake telesne povrede tada je učinjen kvalifikovan oblik krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanju javnog reda i mira.

Potvrda optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrda optužnice

Prilikom ispitivanja optužnice, veće je isključivo cenilo da li ima dovoljno dokaza da se osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se optužnicom stavlja na teret podigne do nivoa opravdane sumnje, koja je uslov za podizanje optužnice, a ocena svakog pojedinačnog dokaza kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi, biće izvršena tek nakon što svi dokazi budu izvedeni na glavnom pretresu.

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

Ako u optužnom aktu, koji je podnet protiv okrivljenog zbog krivičnog dela neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i drugih pogodnosti, nisu navedene okolnosti iz kojih proizlaze radnje lažnog prikazivanja činjenica na osnovu kojih je dobijen kredit, okrivljeni se ima osloboditi od optužbe da je izvršio pomenuto krivično delo s obzirom da takav opis radnje ne sadrži sva zakonska obeležja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Odgovornost za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odgovornost za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku

Ukoliko se poreski platac nalazi u postupku restrukturiranja i privatizacije, odgovorno lice neće odgovarati za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku, s obzirom da je državni poverilac dužan da otpusti dug prema subjektu privatizacije u celini.

Nedavanje izdržavanja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedavanje izdržavanja

Ako se dokazima utvrdi da okrivljeni u periodu kada je trebao da postupi po pravnosnažnoj presudi i da plaća doprinose za izdržavanje svog deteta, nije bio radno sposoban, ima se primeniti odredba člana 195. stav 2. KZ i osloboditi od optužbe da je izvršio krivično delo nedavanje izdržavanja.

Stručni savetnik u krivičnom postupku

UDK: 343.148
340.69

STRUČNI SAVETNIK U KRIVIČNOM POSTUPKU
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Polazeći od objektivne potrebe za pružanjem stručne pomoći strankama, a po ugledu na konkretno rešenje u italijanskom krivičnom postupku, u delu naše procesne teorije se već godinama insistira na normiranju ustanove stručnog savetnika. Prihvatajući konačno takve stavove u Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine, zakonodavac Republike Srbije je realno omogućio strankama da u mnogim situacijama i praktično ostvare svoje pravo na kritičku ocenu iskaza veštaka, što je jedno od najkontroverznijih pitanja savremene krivične procedure. Nesporno je, međutim, da odgovor na pitanje o svrsishodnosti i dometima pružanja stručne pomoći krivičnoprocesnim strankama od strane tehničkih savetnika, kao i odgovor na sva druga sporna pitanja u vezi sa tim, može dati jedino praksa.

Ključne reči: krivični postupak, stručni savetnik, veštak, specijalista, okrivljeni, tužilac, dokazivanje.

Ko snosi troškove krivičnog postupka branioca okrivljenog po službenoj dužnosti u pojedinim fazama krivičnog postupka?

UDK: 343.13:347.921.6
343.121.4(497.11)

KO SNOSI TROŠKOVE KRIVIČNOG POSTUPKA BRANIOCA OKRIVLJENOG PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI U POJEDINIM FAZAMA KRIVIČNOG POSTUPKA?
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Rezime: U radu se prikazuje normativno uređenje koje se odnosi na troškove krivičnog postupka prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku. Poseban akcenat je stavljen na pitanje ko snosi troškove krivičnog postupka koji se dosuđuju braniocu okrivljenog koji je postavljen po službenoj dužnosti u pojedinim fazama krivičnog postupka – u toku istrage. Posebno, što odluke koje se odnose na obračun troškova krivičnog postupka u ovakvim situacijama, u praksi ponekad izazivaju i određene nedoumice.

Ključne reči: troškovi krivičnog postupka, okrivljeni, branilac po službenoj dužnosti.

Uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uslovni otpust

Kako iz izveštaja KPZ proizlazi da je osuđeni do sada tokom izdržavanja kazne četiri puta disciplinski kažnjavan, a kako je odredbama KZ izričito propisano da se ne može uslovno otpustiti osuđeni koji je tokom izdržavanja kazne dva puta disciplinski kažnjavan, to je neophodno da se prema osuđenom i dalje primenjuje penalni tretman i da se sa istim radi u okviru predviđenog plana i programa, kako bi se ostvario njegov dalji napredak, a sve u cilju postizanja njegove potpune resocijalizacije.