Category Archives for "Krivično pravo"

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

U situaciji kada je okrivljeni oglašen krivim da je u istom vremenskom periodu uzgajao konoplju i da je posedovao materijal za koji je znao da je namenjen za proizvodnju opojne droge marihuane, postoji prividni sticaj po osnovu konsumpcije, jer je krivično delo iz člana 246. stav 6. KZ kao blaže, sadržano u krivičnom delu iz člana 246. stav 2. KZ kao teže.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i povreda prava na upotrebu maternjeg jezika

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i povreda prava na upotrebu maternjeg jezika

Kod stanja u spisima da se tokom krivičnog postupka koji je protiv njega vođen nije izjasnio da je pripadnik romske nacionalne manjine i nije tražio da u toku postupka koristi svoj jezik i da tok postupka prati na svom jeziku, već to ističe tek u žalbi, nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Ukoliko odbije predlog za obustavu izvršenja vaspitne mere upućivanje u vaspitno-popravni dom prvostepeni sud mora da u svojoj odluci da jasne razloge o odlučnim činjenicama koje se tiču ocene pribavljenih dokaza i zaključivanja da nisu ispunjeni uslovi za usvajanje predloga koji je podnela ustanova.