Category Archives for "05"

Zaštita manjina i prava na samoidentifikaciju – Presuda Velikog veća Mola Sali protiv Grčke

Zaštita manjina i prava na samoidentifikaciju

Presuda Velikog veća Mola Sali protiv Grčke

(Predstavka br. 20452/14)

Aplikantkinja je Hatidže Mola Sali, grčka državljanka.
Nakon smrti svoga supruga, aplikantkinja je nasledila celo imanje svoga supruga na osnovu testamenta koji je sastavio njen suprug kod javnog beležnika. Nakon toga, dve sestre pokojnika osporile su valjanost testamenta, tvrdeći da je njihov brat pripadao muslimanskoj zajednici u Trakiji i da je svako pitanje koje se odnosi na nasledstvo u toj zajednici podložno islamskom pravu i nadležnosti muftije, a ne odredbama grčkog građanskog zakonika. Posebno su se pozvale na Sporazum iz Sevra iz 1920. i Lozanski sporazum iz 1923. koji su predviđali primenu muslimanskih običaja i islamskog verskog zakona na grčke državljane muslimanske vere.

Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja

Kada je načelnik Policijske uprave izdao potvrdu sa konstatacijom da je lice … upravljalo vozilom u datoj saobraćajnoj nezgodi a na osnovu date i postojeće službene dokumentacije, posebno zapisnika o uviđaju, pa se ista preda osiguravajućoj organizaciji za naplatu štete, a sadrži neistinite podatke, radi se o javnoj ispravi koja je predmet krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Oslobođenje od odgovornosti poslodavca za štetu koju je radnik pretrpeo na radu

RADNO PRAVO

Oslobođenje od odgovornosti poslodavca za štetu koju je radnik pretrpeo na radu

Da bi se poslodavac oslobodio odgovornosti za štetu koju je radnik pretrpeo na radu tvrdeći da je do štete došlo isključivo krivicom radnika, potrebno je da je sa svoje strane preduzeo sve mere da osigura bezbedne uslove rada i da se skrivljeno ponašanje radnika nije moglo predvideti, izbeći ili otkloniti.

Propisivanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju

USTAVNO PRAVO

Propisivanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju

Propisivanje uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i određivanje donje granice staža osiguranja za sticanje prava na starosnu penziju, spada u domen zakonodavne politike koju Ustavni sud nije nadležan da ocenjuje.

Odbijanje zahteva za priznanje patenta

UPRAVNO PRAVO

Odbijanje zahteva za priznanje patenta

Ako na osnovu sprovedenog postupka suštinskog ispitivanja u skladu sa članom 104. Zakona o patentima, nadležni organ utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi za priznanje patenta ili da uočeni nedostaci nisu otklonjeni, doneće rešenje o odbijanju zahteva za priznanje patenta.

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

USTAVNO PRAVO

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Skupština jedinice lokalne samouprave je ovlašćena da svojom odlukom propiše naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, odnosno da utvrdi visinu, rokove, obveznike, način plaćanja naknade i olakšice za određene kategorije obveznika plaćanja ove naknade.

1 2 3 58