Category Archives for "09"

Pravo korišćenja stana u svojstvu zakupca

STANARSKO PRAVO

Pravo korišćenja stana u svojstvu zakupca

Okolnost da je predlagač obavestio protivnika predlagača o smrti ranijeg nosioca stanarskog prava na predmetnom stanu po proteku roka od 60 dana propisanog odredbom člana 34. stav 4. Zakona o stanovanju, ne isključuje pravo predlagača da nastavi sa korišćenjem stana u svojstvu zakupca, s obzirom da navedeni rok nije prekluzivan i kao takav ne vodi gubitku prava korišćenja stana u svojstvu zakupca.

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti pripada isključivo Republičkom javnom tužiocu, a ne i okrivljenom, koji samo ima mogućnost da nadležnom javnom tužiocu podnese inicijativu za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti, na osnovu koje nadležni javni tužilac odlučuje da li ima mesta podnošenju ovog vanrednog pravnog leka.

Ovlašćenja branioca okrivljenog u prekršajnom postupku

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenja branioca okrivljenog u prekršajnom postupku

U prekršajnom postupku branilac okrivljenog je ovlašećen da u korist okrivljenog preduzme sve radnje koje može preduzeti i okrivljeni, pa kada braniocu okrivljenog nije omogućeno učešće u prekršajnom postupku prilikom saslušanja svedoka postoji bitna povreda pravila prekršajnog postupka iz člana 264. stav 2. tačka 4. Zakona o prekršajima.

Prekršaji po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaji po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisano je da će se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniti za prekršaj odgovorno lice u organu javne vlasti, ako organ javne vlasti ne izda informaciju u traženom obliku, a ima tehničkih mogućnosti za to.

Razlučno pravo stečeno na osnovu izvršnih sudskih odluka

PROCESNO PRAVO

Razlučno pravo stečeno na osnovu izvršnih sudskih odluka

Kada se radi se o razlučnom pravu koje je stečeno na osnovu izvršnih sudskih odluka, na ostvarenje tog prava nije od uticaja činjenica što je greškom katastra nepokretnosti razlučni poverilac izostavljen u smislu upisa njegovog razlučnog prava na nepokretnostima prilikom prepisa podataka iz zemljišnih knjiga u katastar nepokretnosti.

Nadležnost u postupku izvršenja između preduzetnika, kao izvršnog poverioca, i javnog preduzeća, kao izvršnog dužnika

PROCESNO PRAVO

Nadležnost u postupku izvršenja između preduzetnika, kao izvršnog poverioca, i javnog preduzeća, kao izvršnog dužnika

Kada se radi o postupku izvršenja između izvršnog poverioca, koji ima status preduzetnika i izvršnog dužnika javnog preduzeća, pravnog lica koje ima status privrednog subjekta, za postupanje u tom izvršnom predmetu stvarno je nadležan Privredni sud.

Oslobađanje od plaćanja troškova vanparničnog postupka – čl. 168-169. ZPP u vezi člana 28. Zakona o vanparničnom postupku

PROCESNO PRAVO

Oslobađanje od plaćanja troškova vanparničnog postupka – čl. 168-169. ZPP u vezi člana 28. Zakona o vanparničnom postupku

U vanparničnom postupku deobe imovine između predlagača i protivnika, protivnik predlagača je zahtevala svojim predlogom da bude oslobođena od plaćanja troškova postupka.

1 2 3 10