Category Archives for "09"

Povreda prava na slobodu izražavanja – Görmüş i drugi protiv Turske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na slobodu izražavanja

Görmüş i drugi protiv Turske

(Predstavka br. 49085/07 od 19. januara 2016)

Ovaj slučaj se ticao izdavača, urednika i novinara koji su radili za nedeljnik koji je objavio članak o vojnom spisku, na kome su mediji podeljeni u dve kategorije – na prijateljske i neprijateljske. Članak je bio baziran na poverljivim dokumentima koje je novinarima dao uzbunjivač. Nakon žalbe načelnika štaba oružanih snaga, vojni sud je naredio pretres kancelarija časopisa, zahtevajući elektronske i papirne kopije datoteka koje su se nalazile u svim privatnim i kancelarijskim računarima, u arhivi, na kompakt-diskovima i USB memorijama. Novinari su predali materijale, ali su uložili žalbu na nalog za pretres, navodeći da je njime prekršeno pravo na zaštitu novinarskih izvora. Turski sudovi odbili su njihove žalbe, a novinari su se obratili Evropskom sudu za ljudska prava.

Povreda prava na slobodu izražavanja – Selmani i drugi protiv Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na slobodu izražavanja

Selmani i drugi protiv Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije

(Predstavka br. 67259/14)

Aplikanti su Naser Selmani, Toni Angelovski, Biljana Dameska, Frosina Fakova, Snežana Lupevska, i Nataša Stojanovska, državljani Makedonije koji žive u Skoplju.
Aplikanti, akreditovani novinari, se žale zbog prisilnog udaljenja sa galerije državnog parlamenta odakle su izveštavali o parlamentarnoj raspravi.