Category Archives for "09"

Imovina privrednog društva sa ograničenom odgovornošću

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Imovina privrednog društva sa ograničenom odgovornošću

Sredstva koja su osnivači ili druga lica uložila u privredno društvo sa ograničenom odgovornošću kao svoj ulog, predstavljaju imovinu društva, pa članovi društva nemaju pravo na povraćaj uloga.