Category Archives for "09"

Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu

Nije povrijeđeno apelantkinjino pravo na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju u situaciji kada u osporenoj presudi Kantonalnog suda ne postoji ništa što bi ukazivalo na to da je sud na proizvoljan način utvrdio činjenično stanje, odnosno proizvoljno primijenio materijalno pravo, pri čemu je u obrazloženju odluke za svoj stav o neosnovanosti apelantkinjinog tužbenog zahtjeva dao detaljne, jasne i logične razloge.

Autorska i srodna prava

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Autorska i srodna prava

Propisivanje obaveznog kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u određenim slučajevima u osporenom Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH (član 4), pravnog osnova za kolektivno ostvarivanje prava (član 9. stav 1) i pravne pretpostavke kolektivnog ostvarivanja prava (član 18. stav 1), ne predstavlja takvo ograničavanje autorskog i srodnih prava koje bi bilo suprotno pravu na imovinu iz člana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.