Category Archives for "06"

Raspolaganje zajedničkom imovinom bračnih drugova

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Raspolaganje zajedničkom imovinom bračnih drugova

Kada jedan bračni drug zaključuje ugovor koji za predmet ima nepokretnost stečenu u braku, postoji pretpostavka da to čini uz saglasnost drugog bračnog druga, koja saglasnost može biti izražena usmeno ili prećutno, budući da Porodični zakon ne propisuje formu takve saglasnosti.