Category Archives for "06"

Zloupotreba službenog položaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba službenog položaja

Krivično delo sa blanketnom dispozicijom je delo kod koga zakonski opis dela upućuje na neki drugi propis kojim se upotpunjuje biće predmetnog krivičnog dela, što nije slučaj kod krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. KZ.

Nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje

Kada je optuženi došavši u servis gde je od oštećenog tražio da mu vrati novac na ime prethodno reklamirane tastature zbog neispravnosti, koji mu je objasnio postupak reklamacije tehničkih uređaja u garantnom roku i kada novac može da mu vrati, počeo da viče na oštećenog, pa srušio desetak TV aparata koji su bili na prijemnim policama, razbio staklenu policu i sav inventar, bacio fiskalnu kasu i metalni sef u pravcu oštećenog, sve vreme besno vičući da će ubiti oštećenog G. M. i da će oštećenog da „spušta u M.“, a pri izlasku iz servisa zapretio oštećenom S. V. da ne svedoči o ovome, a nakon kraćeg vremena, u odsustvu oštećenih, optuženi se vratio do servisa, bacio drvenu stolicu i druge čvrste predmete i oštetio izlog, time se u njegovim radnjama stiču obeležja krivičnog dela nasilničko ponašanje.

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir i kao otežavajuća okolnost pod uslovom da prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika dela.

Zloupotreba ovlašćenja u privredi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba ovlašćenja u privredi

Izreka presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. stav 1. tačka 4. KZ je nerazumljiva jer nisu navedeni propisi materijalno-pravne prirode kojim se potvrđuju radnje „grubog upravljanja imovinom“.

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

Podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nema ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažne presude donete u prekršajnom postupku, jer to pravo pripada isključivo Republičkom javnom tužiocu.

Teška krađa

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teška krađa

Kada je na nesumnjiv način utvrđeno da je prilikom izvršenja korišćeno oruđe za savladavanje mehaničkih prepreka na taj način ispunjeni su uslovi za postojanje osnovnog oblika krivičnog dela teške krađe, pa vrednost protivpravne imovinske koristi nije od uticaja na pravnu kvalifikaciju krivičnog dela.

Carinski prekršaj – odgovornost za tačnost podataka o poreklu robe

PREKRŠAJNO PRAVO

Carinski prekršaj – odgovornost za tačnost podataka o poreklu robe

Za tačnost podataka o poreklu robe na fakturi, za koju je naknadno izvršenom proverom ustanovljeno da je neverodostojna, odgovoran je izvoznik koji je sačinio fakturu, a ne lice koje je takvu fakturu predalo carinskom organu za carinjenje robe.

1 2 3 10