Category Archives for "05"

Zabeležba kao privremena mera

PROCESNO PRAVO

Zabeležba kao privremena mera

Privremena mera je vrsta zabeležbe, a zabeležba je po svojoj prirodi, vrsta knjižnog upisa kojom se evidentiraju i čine javnim izvesni pravno relevantni lični odnosi titulara zemljišno-knjižnih prava, kao i izvesne pravne činjenice koje su od uticaja na promet tih prava. Zabeležbom se ne stvara nikakvo pravo, niti se već postojeće u bilo čemu menja. Stoga se zabeležbom, tj. privremenom merom, ne može sprečavati promet nepokretnosti.

Prigovor mesne nadležnosti

PROCESNO PRAVO

Prigovor mesne nadležnosti

Sud će odbiti prigovor mesne nadležnosti ukoliko su štetna posledica i štetna radnja učinjene na teritoriji istog suda, a radi se o vanugovornoj odgovornosti, kao i u slučaju kada su tužena dva pravna lica koja imaju sedišta na područjima različitih sudova, jer će za njih biti nadležan sud koji je mesno nadležan za jednog od njih.

Privremena mera zabrana odvođenja deteta

PROCESNO PRAVO

Privremena mera zabrana odvođenja deteta

S obzirom da je tužena u više navrata pretila da će mal. dete stranaka odvesti iz domaćinstva tužioca, bez saglasnosti tužioca, to je pravilno prvostepeni sud na predlog tužioca, bez zakazivanja ročišta, odredio privremenu meru kojom je zabranio tuženoj da iz domaćinstva tužioca nasilno i bez saglasnosti tužioca odvede zajedničko dete.

1 2 3 10