Category Archives for "05"

Ponavljanje postupka i povreda prava na jednaku pravnu zaštitu pred sudovima

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka i povreda prava na jednaku pravnu zaštitu pred sudovima

Odluka Ustavnog suda kojom je utvrđena povreda prava na jednaku pravnu zaštitu pred sudovima ne predstavlja osnov za ponavljanje postupka ukoliko je u postupku čije se ponavljanje traži pravnosnažna odluka doneta uz pravilnu primenu materijalnog prava.

Povreda Krivičnog zakona u odnosu na pojedina poreska krivična dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda Krivičnog zakona u odnosu na pojedina poreska krivična dela

Na učinioca krivičnog dela primenjuje se zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, a ako je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon, jednom ili više puta, primeniće se zakon koji je najblaži za učinioca.

Dobrovoljni odustanak od izvršenja krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Dobrovoljni odustanak od izvršenja krivičnog dela

Izvršilac koji je pokušao izvršenje krivičnog dela, ali je dobrovoljno odustao od daljeg preduzimanja radnje izvršenja ili je sprečio nastupanje posledice, može se osloboditi od kazne, ali do oslobođenja od kazne neće doći ukoliko učinilac krivično delo nije dovršio zbog okolnosti koje onemogućavaju ili znatno otežavaju izvršenje krivičnog dela, ili zbog toga što je smatrao da takve okolnosti postoje.

1 2 3 10