Category Archives for "05"

Pravo na pravično suđenje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje

Ustavni sud je u svojoj praksi već usvojio jasan stav da se na pitanje ima li apelant ili hoće li imati pravično suđenje pred redovnim sudovima ne može odgovoriti dok je postupak u toku. Saglasno praksi Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, pitanje je li poštovano načelo pravičnog suđenja treba sagledati na temelju postupka u cjelini.

Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu

Ne postoji kršenje prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju kada se Apelacioni sud odbijanjem apelantkinjinog tužbenog zahtjeva u smislu Zakona o građevinskom zemljištu nije nezakonito umiješao u apelantkinjino pravo na imovinu. Takođe je uspostavljena pravična ravnoteža između zaštite apelantkinjinog prava na imovinu i opšteg interesa, odnosno u ovoj situaciji na apelantkinju nije prenesen neprimjeren teret radi ostvarivanja zakonitog cilja.

Pravo na pravično suđenje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. st. 1, 2. i 3. d) Evropske konvencije kada je sud za svaki dokaz koji je prihvatio, kao i onaj koji nije prihvatio dao logično i uvjerljivo obrazloženje, te u potpunosti opisao proces pojedinačne ocjene dokaza, njihovog dovođenja u međusobnu vezu i izvođenje zaključka da je apelant počinio predmetno krivično djelo, kada nisu povrijeđene garancije u pogledu presumpcije nevinosti i principa in dubio pro reo, te kada je apelantu omogućeno da pod istim uslovima kao i tužilaštvo učestvuje u postupku, kao i da su mu bile omogućene proceduralne garancije iz člana 6. stav 3. tačka d) Evropske konvencije.

Pravo na djelotvoran pravni lijek

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na djelotvoran pravni lijek

Nema kršenja prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi sa pravom na pravično suđenje jer je drugoapelantu na raspolaganju bila mogućnost da izjavi žalbu protiv osporene prvostepene presude, koju je drugoapelant i koristio, a da činjenica da korišteni pravni lijekovi nisu rezultirali uspjehom, ne može voditi zaključku o kršenju tog prava.