Category Archives for "04"

Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslovne jedinice

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslovne jedinice

Prestankom rada poslovne jedinice stranog pravnog lica i brisanjem iste iz CRPS-a, prestala je potreba za radom zaposlenih u poslovnoj jedinici, pa su se stekli uslovi i za prestanak radnog odnosa u skladu sa odredbom člana 139. stav 1. tačka 6. Zakona o radu.

Zajednička imovina bračnih, odnosno vanbračnih supružnika

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zajednička imovina bračnih, odnosno vanbračnih supružnika

U situaciji kada bračna, odnosno vanbračna zajednica traje i kada su odnosi supružnika skladni, pa jedan od njih raspolaže nepokretnostima koje su u katastru upisane na njega, smatraće se da to čini uz saglasnost drugog bračnog, odnosno vanbračnog druga.