Category Archives for "04"

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

U list nepokretnosti na jednoj katastarskoj parceli upisano je dvanaest poslovnih objekata u svojini jednog pravnog lica, koje je istovremeno imalac prava svojine i na zemljištu na kome se poslovni objekti nalaze. Vlasnik objekata i zemljišta na kome se oni nalaze zaključio je s bankom ugovor o kreditu, a kao sredstvo obezbeđenja kredita predviđen je upis hipoteke na četiri objekta.

A) Da li je uopšte moguće uspostaviti hipoteku samo na pojedinim objektima ili je ispravno založiti sve objekte zajedno sa celokupnim zemljištem na kome su izgrađeni?