Category Archives for "04"

Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

PROCESNO PRAVO

Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji podnosi se protiv trećeg lica sa kojim ili u čiju korist je preduzeta pravna radnja koja se pobija, a ako je treće lice dužnikov suprug, ili srodnik po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili po tazbini do istog stepena, pretpostavlja se da mu je bilo poznato da dužnik preduzetim raspolaganjem nanosi štetu poveriocima, pa poverilac ne mora da je dokazuje.

Zastarelost potraživanja za utrošenu električnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja za utrošenu električnu energiju

Kada dužnik, koji pri delimičnoj uplati potraživanja za utrošenu električnu energiju u kome je sadržan i deo zastarelog potraživanja, ne naznači koju obavezu je uplatio, računa se da je platio dug po redosledu dospeća za ispunjenje.

Nedozvoljenost izvršenja

PROCESNO PRAVO

Nedozvoljenost izvršenja

Lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje može sve do okončanja izvršnog postupka da izjavi prigovor sudiji kojim traži da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim, a pravo svojine je bez sumnje pravo koje može dovesti do proglašenja određenog izvršenja nedozvoljenim.

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje čini onaj ko osnovni oblik nasilničkog ponašanja, izvrši u grupi ili je pri izvršenju dela nekom licu nanesena laka telesna povreda ili je došlo do teškog ponižavanja građana.

Preuranjeno odbacivanje zahteva za vraćanje oduzete imovine

UPRAVNO PRAVO

Preuranjeno odbacivanje zahteva za vraćanje oduzete imovine

Ne može se kao neuredan odbaciti zahtev za vraćanje oduzete imovine ukoliko podnosilac zahteva prethodno nije pozvan da zahtev dopuni na određen način i u određenom roku, uz upozorenje da će, u protivnom, njegov zahtev biti odbačen.

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

Za postojanje obeležja krivičnog dela iz člana 322. stav 3. u vezi stava 1. KZ, dovoljno je da je učinilac sprečio ovlašćena službena lica u preduzimanju bilo koje radnje koja je preduzeta sa ciljem otkrivanja krivičnog dela, a nije nužno da okrivljeni ili pak neko drugo lice bude i oglašen krivim za to delo.

1 2 3 10