Category Archives for "04"

„Beneficirani radni staž“

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

„Beneficirani radni staž“

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporene presude nema ničega što ukazuje na proizvoljnu primjenu relevantnih propisa na štetu apelanta, te kada je sud za svoju odluku dao jasne i argumentovane razloge.