Category Archives for "04"

Isplata duga

SUDSKA PRAKSA:BiH

Isplata duga

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporene odluke nema ničega što ukazuje na proizvoljnu primjenu relevantnih propisa na štetu apelantkinje, niti je bilo procesnih propusta u toku postupka, te kada je Okružni sud za svoju odluku dao argumentovane i jasne razloge.

Povrat stana

SUDSKA PRAKSA: BiH

Povrat stana

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporenih odluka nema ničega što ukazuje na pogrešno utvrđeno činjenično stanje i pogrešnu primjenu materijalnog i procesnog prava na apelantovu štetu, te kada je redovni sud za svoje odluke dao jasne razloge.