Category Archives for "04"

Zabrana raskida ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zabrana raskida ugovora o radu

Zakonom je predviđena zabrana poslodavcu da raskine ugovor o radu sa roditeljem koji radi polovinu punog radnog vremena zbog njege djeteta sa težim smetnjama u razvoju, samohranim roditeljem koji ima dijete do sedam godina života ili dijete sa teškim invaliditetom, kao i sa licem koje koristi neko od navedenih prava, kao i za vrijeme odsustva sa rada zbog njege djeteta i korišćenja roditeljskog odsustva.

Pravo djeteta na porodičnu penziju

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo djeteta na porodičnu penziju

Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, nastala poslije uzrasta do koga se djeci obezbjeđuje pravo na porodičnu penziju, a prije smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti.