Category Archives for "03"

Udaljenje zaposlenog sa rada

RADNO PRAVO

Udaljenje zaposlenog sa rada

Udaljenje zaposlenog sa rada ne predstavlja sankciju za povredu radne obaveze ili discipline, nego svojevrsnu preventivnu i privremenu meru koja se izriče zaposlenom dok je u radnom odnosu i za vreme čijeg trajanja zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade, pod uslovima i na način bliže uređen odredbama Zakona o radu.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Nepoštovanje odredbe zakonika o krivičnom postupku koja se odnosi na objavljivanje presude, pa nepravilna primena ili propust da se ova odredba primeni ne predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Primena blažeg zakona

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO
Primena blažeg zakona

U situaciji kada je okrivljenom stavljeno na teret da je u periodu od 2018. do marta 2020. „uporno“ pratio oštećenu i na taj način izvršio krivično delo proganjanje prvostepeni sud je bio dužan da utvrdi koji je zakon za okrivljenog blaži, s obzirom na vremenski period izvršenja dela i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji se primenjuje od 1. 12. 2019.

Izuzeće sudije

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
Izuzeće sudije

U situaciji kada je isti sudija postupao u istom predmetu, tako što je kao sudija za prethodni postupak okrivljenom odredio pritvor, a potom je u daljoj fazi postupka učestvovao u vanpretresnom veću koje je okrivljenom odredilo meru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom, tada je sudija morao biti izuzet.

Zastarelost potraživanja naknade štete za duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete za duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti

Rok zastarelosti potraživanja naknade štete za duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti počinje da teče od dana kada je dijagnostikovana bolest iz akutne faze prešla u hroničnu, jer je reč o psihičkom oboljenju koje može da zahteva dugogodišnje lečenje, pa nekad i doživotno.

1 2 3 10