Category Archives for "03"

Zakonska rehabilitacija i postupak u toku

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Zakonska rehabilitacija i postupak u toku

Nadležni organ koji donosi rešenje o zakonskoj rehabilitaciji mora da utvrdi ne samo da lice u pitanju nije u određenom periodu bilo osuđeno već i da u tom periodu nije učinilo krivično delo po kome je postupak u toku, pa se donošenje rešenja o rehabilitaciji odlaže ako je krivični postupak u toku, do okončanja postupka.

Vraćanje stečenog bez osnova

OBLIGACIONO PRAVO

Vraćanje stečenog bez osnova

U slučaju kada neko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti, onda nema pravo da zahteva vraćanje po osnovu sticanja bez osnova, osim u slučaju da je zadržao pravo na vraćanje ili da bi izbegao prinudu.

Neovlašćeno držanje opojne droge – velika količina

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojne droge – velika količina

Kod činjenice da je okrivljena imala ordiniranu terapiju bensedina i da je na aerodromu držala 30 tableta bromazepama od po 3 mg, kao i 88 ovih tableta od 6 mg, koje je nabavila i držala u medicinske svrhe, za sopstvene potrebe, jer je pošla u inostranstvo gde je trebalo da boravi tri meseca, nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da je okrivljena držala predmetne tablete u količini koja bi se u krivičnopravnom smislu mogla smatrati velikom količinom s obzirom da iz nalaza veštaka farmaceutske struke proizlazi da je ordinirana terapija po dejstvu izjednačena sa dejstvom tableta koje je kritičnom prilikom držala i inače koristila, te da bi joj tablete u ovoj količini bile dovoljne za nešto više od dva meseca.

1 2 3 10