Category Archives for "03"

Donošenje odluke u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Donošenje odluke u razumnom roku

Postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/ 3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kada je postupak koji se odnosio na pitanja naknade apelantovog potraživanja po osnovu radnog angažmana kod tuženog, koji je po zakonu hitan, trajao šest godina i osam mjeseci, pri čemu redovni sudovi nisu trebali razmotriti složena pravna i činjenična pitanja.