Category Archives for "03"

Penzije

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Penzije

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na ostale aspekte prava na pravično suđenje s obzirom na to da u obrazloženjima osporenih odluka Ustavni sud nije našao proizvoljnost u pogledu primjene materijalnog prava. Takođe, neosnovani su apelantkinjini navodi o diskriminaciji u predmetnom postupku iz člana II/4 Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije u vezi sa pravom na socijalno osiguranje iz člana 9. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, jer je Sporazum, koji je primijenjen u konkretnom slučaju, rezultat ustavne i zakonske regulative penzionog sistema u Bosni i Hercegovini, čijom primjenom je nužno došlo do razlika u pojedinačnim mjesečnim iznosima penzija.

Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu

U okolnostima konkretnog slučaja, kod nesporne činjenice da je apelant na dan 30. aprila 1991. godine bio nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu i da je zahtjev za njegov povrat podnio blagovremeno, organi uprave i Kantonalni sud, primjenjujući član 3. st. 1. i 2. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, došli su do proizvoljnog zaključka da apelantu ne pripada pravo na povrat predmetnog stana iz razloga koji su mogli biti osnov za otkaz ugovora o korištenju stana shodno Zakonu o stambenim odnosima i o čemu je moglo biti odlučeno jedino po tužbi davaoca stana pred nadležnim sudom.