Category Archives for "12"

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li je javni beležnik ovlašćen da prilikom sačinjavanja založne izjave u formi javnobeležničkog zapisa u Libri – Evidenciji javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti i overenih ugovora o prometu nepokretnosti proveri da li je zalogodavac već raspolagao nepokretnošću koju zalaže?