Category Archives for "11"

Zastara mjeničnopravnog zahtjeva

Zastara mjeničnopravnog zahtjeva

Ne postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Kantonalni sud utvrdio da nije nastupila zastara predmetnog mjeničnopravnog zahtjeva, jer se u konkretnom slučaju nije radilo o mjenici po viđenju, nego o vlastitoj mjenici na dan i pri tome, suprotno navodima apelacije, u obrazloženju osporene presude dao jasne i precizne razloge i odgovorio na svaki žalbeni navod koji je ocijenjen bitnim i relevantnim za odlučenje.

Naknada za prekovremeni i noćni rad

Naknada za prekovremeni i noćni rad

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti prava na imovinu iz člana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz ovu konvenciju, kada su redovni sudovi jasno i argumentovano obrazložili da apelantu ne pripada ni naknada za prekovremeni rad, niti naknada za noćni rad, pozivajući se na relevantne odredbe Zakona o parničnom postupku i Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Osim toga, Ustavni sud u okolnostima konkretnog slučaja ne nalazi da je dužina postupka u ukupnom trajanju od četiri godine i oko 11 mjeseci, u okviru kojeg perioda su donesene tri presude, prešla granice „razumnog roka“.