Category Archives for "10"

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada je oštećena, saslušana na glavnom pretresu u svojstvu glavnog svedoka izjavila da ostaje pri onome što je iznela kao svedok kod OJT u Čačku, a ispitivanju oštećene na glavnom pretresu su prisustvovali okrivljeni i njegov branilac čime je konvalidiran njen iskaz dat na zapisniku pred OJT.

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

Pravo na obrazloženu sudsku odluku podrazumeva obavezu suda da navede jasne, dovoljne i razumljive razloge na kojima zasniva svoju odluku, čime se istovremeno daje garancija stranci da je sud razmotrio njene navode i dokaze koje je istakla u postupku i da se takva odluka može ispitati po žalbi.

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Poslodavac je ovlašćen da svojim opštim aktom odredi uslove ostvarivanja prava zaposlenog na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, pa dakle i mogućnost da tu naknadu ne isplaćuje neposredno zaposlenom, već da obezbedi plaćanje naknade za prevoz kroz uplatu cene mesečne pretplatne karte za zaposlenog.

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Umišljaj, kao element krivičnog dela nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296. stav 1. KZ, mora obuhvatiti svest o tome da je izvršilac prevoznim sredstvom kojim je upravljao naneo povredu nekom licu i svest da odlaskom sa lica mesta ostavlja bez pomoći lice koje je u nezgodi zadobilo povredu.

Zastarelost međusobnih potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost međusobnih potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga

Međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga, kao i potraživanja naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima, zastarevaju za tri godine, a zastarevanje teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu.

Prekid parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka

Kada je tužilac tužbenim zathevom zahtevao da mu tuženik preda zauzeti deo parcele, a tuženik podnese protivtužbu sa zahtevom da se utvrdi da je on vlasnik spornog dela parcele, tada se postavljeni protivtužbeni zahtev, a koji je zaveden kao poseban parnični predmet, ima smatrati prethodnim pitanjem shodno članu 12. ZPP pa ima mesta prekidu osnovne parnice shodno članu 223. stav 1. ZPP.

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

USTAVNO PRAVO

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Pribavljanje mišljenja nadležnog ministarstva na predlog odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, u skladu sa odredbom člana 87. stav 9. Zakona o zaštiti životne sredine, ne isključuje obavezu jedinice lokalne samouprave da pre donošenja odluke održi javnu raspravu.

Porez na dohodak građana na prihod od obavljanja samostalne delatnosti

UPRAVNO PRAVO

Porez na dohodak građana na prihod od obavljanja samostalne delatnosti

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda primenom člana 4. stav 2. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS“, br. 65/01… 31/05), u gradu sa više gradskih opština, određuje se prema prosečnoj zaradi ostvarenoj u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod, ostvarenoj u gradskoj opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište radnje preduzetnika.

Fikcija povlačenja tužbe i povraćaj u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Fikcija povlačenja tužbe i povraćaj u pređašnje stanje

Kada je punomoćnik tužioca na održanom ročištu bio prisutan, zapisnik potpisao, određen je datum sledećeg ročišta, ne može se prihvatiti predlog punomoćnika tužioca za vraćanje u pređašnje stanje jer na ročište od … kada je doneto rešenje kojim se tužba smatra povučenom, nije došao jer je pogrešno u svom rokovniku upisao vreme održavanja ročišta.

1 2 3 11